Stiftelseförvaltning

Advokatbyrån förvaltar och administrerar 8 stiftelser av olika storlek samt ett antal bolag som är anknutna till dessa. Ett flertal av dessa stiftelser delar ut medel till följande ändamål:

 • Omvårdnad och uppfostran av barn
 • Undervisning eller utbildning
 • Behövande
 • Vetenskaplig forskning

Storleken på bidraget avgörs av omständigheterna i det enskilda fallet. När det gäller kategorin "behövande" måste den sökande styrka sin ekonomiska situation. Styrelserna för stiftelserna sammanträder vanligen i slutet av maj och i början av juni. Har meddelande om bidrag inte erhållits senast den 30 juni, har ansökan inte beviljats. Har man mottagit bidrag skall man senast den 31 mars påföljande år lämna en skriftlig redogörelse över hur bidraget använts. Ansökningstiden löper från den 1 januari till den 31 mars varje år. Ansökningar som inkommer före eller efter denna period kasseras. Notera att rätt ansökningsblankett måste användas. Stiftelser:

 • Stiftelsen Sigurd och Elsa Goljes Minne
 • Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
 • Stiftelsen Karl Jeppssons Minne
 • Stiftelsen Irma och Arvid Larsson-Rösts Minne
 • Stiftelsen Emma och Erik Granes Minne

För dessa stiftelser finns gemensam ansökningsblankett. Se närmare instruktioner under Blanketter – PDF.

 • Stiftelsen Musikkulturens Främjande (inget ansökningsförfarande) länk
 • Stiftelsen Sigrid och August Anderssons Minne (inget ansökningsförfarande)
 • Stiftelsen Anna-Brita och Bo Castegrens Minne (inget ansökningsförfarande)
KA Webbyrå